คำถามและปัญหาที่พบบ่อย


คำถาม : ตามที่ประกาศรับสมัครงาน วันที่ 21-30 พ.ค. 61 กำหนดอายุ ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ผมจะอายุ 35 ในวันที่ 13 มิ.ย.61 อยากทราบว่าอายุกำหนดไหมครับว่าต้องไม่เกิน 35 ปี กี่เดือน กี่วัน?

ตอบ : เนื่องจาก เป็นการรับสมัครผ่านระบบ online ระบบจะเป็นตัวคัดกรองในการสมัครค่ะ

คำถาม : ถ้าอยากทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องสมัครพื้นที่ไหนครับ

ตอบ : การประปาส่วนภูมิภาค แบ่งการบริหารงานออกเป็น 10 เขต และสำนักงานใหญ่ หากน้องๆ ต้องการทำงานที่ จ.เชียงใหม่ จะอยู่ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจสอบพื้นที่ทั้ง 10 เขต ได้ท้ายประกาศรับสมัครค่ะ

คำถาม : เลขตรงท้ายตำแหน่งหมายถึงอะไรคะ เช่น นักบัญชี 4 หรือ ช่างโยธา 3

ตอบ : เป็นชั้นเริ่มต้นในการทำงาน ตามคุณวุฒิค่ะ เลข 4 หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรี และ เลข 3 หมายถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่ะ

คำถาม : ถ้าไม่สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ เราสามารถขอใบสมัครกรอกและส่งที่การประปาส่วนภูมิภาคเลยได้ไหมคะ

ตอบ : ต้องสมัครผ่านทางระบบ online เท่านั้นค่ะ

คำถาม : ถ้ายังไม่มีคะแนน TOEIC สามารถสมัครสอบได้ไหมคะ

ตอบ : ในการสมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561 น้องๆ ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษค่ะ

คำถาม : ถ้ายังสอบภาค ก ของ กพ.ไม่ผ่าน จะสมัครได้รึเปล่าครับ

ตอบ : ในการสมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค น้องๆ ไม่ต้องใช้ผลสอบจาก กพ.ค่ะ

คำถาม : สนใจสมัครงาน แต่เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 2.5 จะสามารถสมัครได้หรือไม่

ตอบ : สามารถสมัครได้ค่ะ เนื่องจากในประกาศรับสมัครงาน ไม่ได้ระบุเกรดเฉลี่ยหรือ GPA ค่ะ

คำถาม : ต้องมีภูมิลำเนาอยุ่ในพื้นที่ปฏิบัติงานรึเปล่าคะ

ตอบ : กปภ.ไม่ได้กำหนดภูมิลำเนาในการสมัครค่ะ แต่น้องๆ ต้องพิจารณาพื้นที่ปฏิบัติงานให้แน่ใจก่อนสมัคร นะคะ เนื่องจาก กปภ.มีข้อจำกัดในการโยกย้าย

คำถาม : เพื่อนสมัครให้ผิดตำแหน่ง แก้ไขได้รึเปล่าคะ

ตอบ : น้องๆ สามารถสมัครได้ตำแหน่งเดียว หากสมัครผิดจะไม่สามารถแก้ไขได้ ควรสมัครด้วยตนเองเพื่อลดความผิดพลาดนะคะ

คำถาม : ยังไม่มีใบ กว. สมัครได้มั๊ยครับ

ตอบ : เมื่อ กปภ.มีประกาศรายชื่อให้น้องมารายงานตัวเพื่อตรวจเอกสาร หลังขั้นตอนการสอบข้อเขียน น้องๆ จะต้องมีใบ กว.มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มี จะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัคร

คำถาม : ยังไม่มีใบอนุญาตว่าความ สมัครได้ไหมครับ

ตอบ : เมื่อ กปภ.มีประกาศรายชื่อให้น้องมารายงานตัวเพื่อตรวจเอกสาร หลังขั้นตอนการสอบข้อเขียน น้องๆ จะต้องมีใบอนุญาตว่าความมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มี จะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัคร

คำถาม : ยื่นจบการศึกษาแล้ว แต่สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติ สามารถใช้ประกอบการสมัครได้ไหมคะ

ตอบ : ระบบรับสมัครจะให้อัพโหลดทรานสคริปต์ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีวันจบการศึกษา โดยจะรับสมัครวันสุดท้ายในวันที่ 30 พ.ค. ค่ะ

คำถาม : คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบมา ไม่ตรงกับที่ระบุในประกาศรับสมัครฯ สามารถสมัครได้ไหมคะ

ตอบ : คุณวุฒิจะต้องเป็นไปตามประกาศรับสมัครฯเท่านั้นค่ะ

ข้อควรระวัง
1. การสรรหาบุคลากรของ กปภ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใด ๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน ได้
2. ไม่ควรสมัครในวันสุดท้ายหรือใกล้วันสุดท้าย เพราะถ้าคนสมัครมาก อาจทำให้ระบบล่มได้ และทำให้ไม่สามารถสมัครได้ทันตามเวลาที่กำหนด
3. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น จึงควรอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครก่อนการสมัคร


กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
การประปาส่วนภูมิภาค

PWA Contact Center1662 ทุกวัน เวลา 7.00-23.00 น.

สอบถามรายละเอียดการสมัคร หรือขอแก้ไขใบสมัคร02-551-8905 -7 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

แจ้งปัญหาทางเทคนิค0-2784-5888 ต่อ 8154, 8152 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.

Email: hrdivision@pwa.co.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 24/08/61
โดย งานสรรหา กองทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล